نام : بخش پژوهشی قرآن و عترت
نام خانوادگی : گروه تفسیر
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مشخص نشده
توضیحات :
:: فهرست عملکرد : بخش پژوهشی قرآن و عترت گروه تفسیر
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
شمس‌الوحی تبریزی: سیره علمی علامه طباطبایی قدس‌سره کتاب ناظر
Footer